فایل word پيش بيني گرايش به مواد مخدر بر اساس مشکلات هيجاني و خودتنظيم گري و استحکام من در والدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني گرايش به مواد مخدر بر اساس مشکلات هيجاني و خودتنظيم گري و استحکام من در والدين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف پیش بین گرایش به مواد مخدر بر اساس مشکلات هیجانی و خودتنظیم گری و استحکام منندر والدین صورت گرفت. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت، از نوع توصنیفی- همبسنتگیمی باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر ،عبارت است از کلیه ی والدین دانش اموزان منطقه 18، 17، 16 شنهر تهران که حدود 180 نفر اعلام شده است، خواهد بود. برای تخمین تعداد نمونه از فرمول کوکران و مورگان استفاده شده است.فرمو کوکران یکی از پرکاربردترین روشها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمولکوکران و مورگان نیازمند آن هستند که حجم جامعه را بدانید. بر این اساس حجم نمونه 122 نفر انتخاب گردید. نتایج بهدست آمده نشان می دهد که بین مشکلات هیجانی با مولفه گرایش به مواد مخدر رابطه مثبت و معنی دارد وجود دارد امابین خودتنظیم گری هیجانی و استحکام من با گرایش به مواد مخدر رابطه منفی و معنی دارد موجود است.

لینک کمکی