فایل word پيش بيني کيفيت زندگي براساس نگرش مذهبي، تاب آوري و ابعاد 5 گانه شخصيت در زنان سرپرست خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني کيفيت زندگي براساس نگرش مذهبي، تاب آوري و ابعاد 5 گانه شخصيت در زنان سرپرست خانواده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پزوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی براساس نگرش مذهبی، تاب آوری و ابعاد 5 گانه شخصیت در زنانسرپرست خانواده انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنانسرپرست خانواده شهرستان رشت شامل می شود. براساس روش نمونه گیری دردسترس تعداد 171 نفر از زنان سرپرستخانواده با و بدون پوشش ارگان های حمایتی شهر رشت، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب و پس از تشریح اهدافپژوهش حاضر، از آنها خواسته شد پرسشنامه های شخصیتی NEO.FFI، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران و پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) را تکمیل نمایند. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی با روان رنجوری، انعطاف پذیری، دلپذیری و وظیفه شناسی (P> 0/05) و بین کیفیت زندگی با برون گرایی، تاب آوری و نگرش مذهبی رابطه معنی دار وجود داشت (P> 0/05). همچنین متغیرهای پژوهش 0/17 درصد از مجموع واریانس کیفیت زندگی را پیشبینی کردند. با توجه به نتایج، میتوان گفت با تقویت راهبردهای مقابله ای، مهارت-های حل مساله، برگزاری گارگاههای مشاورهای در زمینه بهداشت روان و بهزیستی روانشناختی به بهبود کیفیت زندگی زنانسرپرست خانواده کمک نمود.

لینک کمکی