فایل word پيش بيني فرسودگي زناشويي بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه در زنان مراجعه کننده به مراکز درماني شهرستان رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني فرسودگي زناشويي بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه در زنان مراجعه کننده به مراکز درماني شهرستان رشت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این مطالعه باهدف پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان مراجعه کننده به مراکزدرمانی شهرستان رشت که از لحاظ هدف در زمره تحقیقات بنیادی و ازلحاظ روش اجرا در گروه تحقیقات توصیفی-همبستگی قرار دارد و جامعه آماری آن را کلیه ی زنان مراجعه کننده به مراک درمانی شهرستان رشت تشکیل داده اند.بر اساس جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان 274 تن از این بانوان انتخاب شده اند با توجه به دخالت متغیرزمینه ای نظیر شغل، نمونه برداری به شیوه ی تصادفی طبقه ای صورت گرفته است. از مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز وپرسشنامه ذهنیت طرحواره ای یانگ برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شده است. جهت بررسی و آزمودنفرضیه تحقیق از آزمونه ای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شده است.یافته ها حاکی از آن بوده اند که مولفه ای اطاعت، پذیرش جویی و شکست مجموعا 0/415 از واریانس خستگی جسمیرا تبیین نمایند. مولفه های پذیرش جویی، رهاشدگی/ بی ثباتی، اطاعت، محرومیت هیجانی، خود تحول نیافته، انزوایاجتماعی/ بیگانگی، نقس / شرم، استحقاق/ بزرگ منشی به ترتیب 0/616 از واریانس فروپاشی عاطیی را تبیین می کنند. مولفه های اطاعت، پذیرش جویی و شکست مجموعا 0/445 از واریانس فروپاشی روانی را تبیین نمایند.

لینک کمکی