فایل word پيش بيني سلامت روان بر اساس تيپ شخصيتي در دانش آموزان دبيرستان هاي شهر قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني سلامت روان بر اساس تيپ شخصيتي در دانش آموزان دبيرستان هاي شهر قم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش فایل word پيش بيني سلامت روان بر اساس تيپ شخصيتي در دانش آموزان دبيرستان هاي شهر قم بودهاست. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهر قم در سالتحصیلی 1396-1395 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 300 نفر وارد پژوهش شدند. در این پژوهش از پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر و پرسشنامه تیپ شخصیتی اسپنسر استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها گردآوری شده آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگیییرسون و رگرسیون چند متغیره و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها SPSS نسخه 24 بوده است. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره کل نشانگان سلامت روان و ابعاد آن شامل نشانگان جسمانی، اضطراب و افسردگی و تیپ رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. اما بین اختلال در عملکرد اجتماعی با تیپ شخصیتی دانش آموزان رابطه معنی داری یافت نشد. درادامه برای پیش بینی سلامت روان بر اساس تیپ شخصیتی از رگرسیون تک متغیره به روش همزمان استفاده شد کهنتایج نشان داد که مدل رگرسیون بر اساس آماره F به دست آمده با سطح معنی داری 0/001 معنی داری بود و تیپ شخصیتی سهم معنی داری بر نشانگان سلامت روانی دارند و ضریب بتا آن 0/266 است. میتوان گفت که تیپ شخصیتی افراد نقش مهمی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان دارد.

لینک کمکی