فایل word پيش بيني سلامت روان بر اساس التزام عملي به اعتقادات اسلامي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني سلامت روان بر اساس التزام عملي به اعتقادات اسلامي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر قم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش پیش بینی سلامت روان بر اساس التزام عملی به اعتقادات اسلامی در دانش آموزان دبیرستان-های شهر قم بوده است. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهرقم در سال تحصیلی 1396-1395 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 300 نفر وارد پژوهش شدند. در این پژوهش از پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1979) و پرسشنامه خودسنجی التزام عملی به اعتقاداتاسلامی نویدی (1376) استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل دادهها گردآوری شده آمار توصیفی شامل میانگین وانحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ییرسون و رگرسیون چند متغیره و ابزار تجزیه و تحلیل داده هاSPSS نسخه 24 بوده است. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره کل نشانگان سلامت روان و ابعاد آن شاملنشانگان جسمانی، اضطراب و افسردگی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. اما بینالتزام به روزه با اضطراب و افسردگی رابطه معنی داری یافت نشد. در ادامه برای پیش بینی سلامت روان بر اساس التزامعملی به اعتقادات اسلامی از رگرسیون تک متغیره به روش همزمان استفاده شد که نتایج نشان داد که مدل فوق بر اساسآماره F به دست آمده با سطح معنی داری 0/001 معنیداری بود و التزام عملی به اعتقادات اسلامی سهم معنی داری بر نشانگان سلامت روانی دارند و ضریب بتا التزام عملی به نماز با ضریب بتا 0/356- بیشتر از سایر مولفه های التزام عملی به اعتقادات اسلامی است که این نشان می دهد التزام عملی به اعتقادات اسلامی در حوزه نماز خواندن نقش مهمی درسلامت روان دانش آموزان دارد. اما در این میان التزام عملی به اعتقادات اسلامی در بعد التزام به احکام شرعی الهی ورعایت ارتباط با افراد مذهبی سهم معنیداری در پیش بینی سلامت روانی دانش آموزان نداشتند. می توان گفت که التزامعملی به اعتقادات اسلامی افراد نقش مهمی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان دارد.

لینک کمکی