فایل word پيش بيني سطح پذيرش اجتماعي بر اساس سرمايه روان شناختي و تعيين رابطه بين فرآيند و محتواي خانواده با سطح پذيرش اجتماعي در نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني سطح پذيرش اجتماعي بر اساس سرمايه روان شناختي و تعيين رابطه بين فرآيند و محتواي خانواده با سطح پذيرش اجتماعي در نوجوانان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی سطح پذیرش اجتماعی نوجوانان بر اساس سرمایه روان شناختی و تعیین بینفرآیند و محتوای خانواده با سطح پذیرش اجتماعی انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه درسال تحصیلی 1394-1395 در شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 160 نفر انتخاب شدند. با استفاده از روش تحقیق همبستگی و بوسیله پرسشنامه های سرمایه روان شناختی و پذیرش اجتماعی دادهها جمع آوری و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد کهبرخی از ابعاد سرمایه روان شناختی (خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری، خوش بینی) می توانند سطح پذیرشاجتماعی نوجوانان دختر را به طور معناداری پیش بینی کنند (P<0/01). همچنین نتایج نشان داد که بین سرمایه روان شناختی با سطح پذیرش اجتماعی نوجوانان دختر (P<0/01) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهششواهدی را پیشنهاد می کند که ابعاد سرمایه روان شناختی می توانند بخشی از تغییرات پذیرش اجتماعی نوجواناندختر را پیش بینی کنند.

لینک کمکی