فایل word پيش بيني سبک هاي هويت مارسيا براساس سطوح دلبستگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني سبک هاي هويت مارسيا براساس سطوح دلبستگي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

دلبستگی یک واژه روانشناختی است که رابطه عاطفی- اجتماعی کودک و مادر را بیان می کند رابطه اولیه مادر و کودکدلبستگی را ایجاد می کند و این پدیده روانی یکی از عوامل عمده در تحول اجتماعی و عاطفی کودک محسوب می شودپژوهش حاضر با هدف پیش بینی سطوح دلبستگی بر اساس سبک های هویت مارسیا در دانش آموزان دختر دوره اولمتوسطه ناحیه 2 شهرستان یزد که در سال تحصیلی 96-95، مشغول به تحصیل بودند، انجام شد. روش تحقیق در اینطرح همبستگی است . جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسط شهرستان یزد در سال تحصیلی96-95 بودند. و روش نمونه گیری به دلیل پراکندگی جامعه مورد مطالعه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود و حجمآن نیز به روش کوکران 384 دانش آموز، نمونه پژوهش را تشکیل دادند ابتدا دانش آموزان دو پرسشنامه ، سبکدلبستگی هازان وشیور و گسترش یافته سنجش غیر پایگاه هویت من را تکمیل نمودند. پس از تکمیل پرسشنامه ها واستنتاج نتایج از طریق تحلیل رگرسیون یافته های پژوهشی نشان دادند که بین سطوح دلبستگی و پایگاه هویت موفق دانش آموزان و بین سطوح دلبستگی و پایگاه هویت زودرس دانش آموزان همبستگی معنا داری وجود ندارد (P<0/05).و با توجه به نمره سبک های دو سو گرا و ایمن، پایگاه هویت معوق دانش آموزان و با توجه به نمره سبک ایمن، پایگاه هویت سر درگم دانش آموزان را پیش بینی می کند (P> 0/05).

لینک کمکی