فایل word پيش بيني سبک هاي مقابله اي بر پايه ي صميميت اجتماعي، شادکامي و مسيوليت پذيري در دانشجويان زن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني سبک هاي مقابله اي بر پايه ي صميميت اجتماعي، شادکامي و مسيوليت پذيري در دانشجويان زن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف: هدف از این پژوهش، پیش بینی سبک های مقابله ای بر پایه ی صمیمیت اجتماعی، شادکامی و مسیولیتپذیری در دانشجویان، است.روش: این پژوهش به روش توصیفی و در چارچوب مطالعات همبستگی انجام گرفته است. با استفاده از جدول مورگان،تعداد 220 دانشجوی زن مقطع کارشناسی ارشد، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه ی سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن (WCQ)، پرسشنامه ی شخصیتی کالیفرنیا (CPI-R) و پرسشنامه ی صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS)، بودند. تحلیل داده ها با روش همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام صورت گرفت.یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که بین سبک های مقابله ای با صمیمیت اجتماعی، شادکامی و مسیولیتپذیری در دانشجویان، رابطه ی معناداری (p> 0/01) وجود دارد. نتیجه گیری: با افزایش صمیمیت اجتماعی، شادکامی و مسیولیت پذیری در دانشجویان، کاربرد سبک مقابله ای مسیله مدار افزایش و سبک مقابله ای هیجان مدار کاهش می یابد. از بین متغیرهای مورد مطالعه، شادکامی و صمیمیت اجتماعی به ترتیب، بهترین پیش بینی کننده ی سبک های مقابله ای دانشجویان بودند.

لینک کمکی