فایل word پيش بيني سازگاري اجتماعي دانش آموزان توسط مولفه هاي هوش اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني سازگاري اجتماعي دانش آموزان توسط مولفه هاي هوش اجتماعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر فایل word پيش بيني سازگاري اجتماعي دانش آموزان توسط مولفه هاي هوش اجتماعي می باشد. روش پژوهش،توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر آق قلا است که21000 نفرند. نمونه گیری به روش دردسترس و تعداد نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 379 نفر است کهپرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو و مقیا سازگاری اجتماعی کالیفرنیا را تکمیل کردند. تحلیل نتایج نشان داد مولفههای اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی می باشند.

لینک کمکی