فایل word پيش بيني رضايت مندي زناشويي بر اساس حالات من در نظريه تحليل رفتار متقابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني رضايت مندي زناشويي بر اساس حالات من در نظريه تحليل رفتار متقابل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل word پيش بيني رضايت مندي زناشويي بر اساس حالات من در نظريه تحليل رفتار متقابل بود.جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به بیمارستان مادر و کودک شوشتری شهر شیراز بود.نمونه مورد مطالعه تعداد 248 نفر از زوجین بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند وداده ها از طریق پرسشنامه های رضایت زناشویی و تحلیل رفتار متقابل جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیلداده ها از میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفادهشد. نتایج بدست آمده نشان داد از حالات سه گانه من فقط من کودک به طور معناداری توانایی پیش بینیرضایتمندی زناشویی را دارد اما من بالغ و من والد توان پیش بینی کنندگی رضایت مندی زناشویی را نداشتند.پیشنهاد می شو د از نتایج پژوهش حاضر در طراحی برنامه های آموزشی و درمانی حوزه رضایتمندی زناشوییاستفاده شود.

لینک کمکی