فایل word پيش بيني دلزدگي زناشويي زوجين براساس تعارض زناشويي و سبک هاي دلبستگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني دلزدگي زناشويي زوجين براساس تعارض زناشويي و سبک هاي دلبستگي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی دلزدگی زناشویی زوجین بر اساس تعارض زناشویی و سبک های دلبستگی(ایمن، اجتنابی و اضطرابی) بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامدانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در زمستان سال 1394 بود که به روش نمونه برداریچندمرحله ای 200 نفر انتخاب و با رضایت آگاهانه وارد پژوهش شدند. جهت جمع آوری داده ها، شرکت کننده ها بهمقیاس دلزدگی زناشویی کایزر (1996)، مقیاس سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990) و مقیاستعارض زناشویی- تجدیدنظر شده ثنایی (1379) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی تحلیل شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد تعارض زناشویی به صورت مثبت و معنادار پیش بینی کنندهدلزدگی زناشویی زوجین است. از میان سبک های دلبستگی، سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی اضطرابی بهصورت مثبت و معنادار و سبک دلبستگی ایمن به صورت منفی و معنادار پیش بینی کننده دلزدگی زناشویی زوجین هستند.

لینک کمکی