فایل word پيش بيني خلاقيت فرزندان بر اساس مولفه هاي جو خانوادگي و مولفه هاي ويژگي هاي شخصيتي والدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني خلاقيت فرزندان بر اساس مولفه هاي جو خانوادگي و مولفه هاي ويژگي هاي شخصيتي والدين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف اصلی از پژوهش حاضر پیش بینی خلاقیت فرزندان بر اساس مولفه های جو خانوادگی و مولفه های ویژگیهای شخصیتی والدین بود. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی، از نظر نوع داده های جمع آوری شده کمی و از نظرماهیت و نوع مطالعه از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتداییغیرانتفاعی منطقه 3 شهر تهران که در سال 94-95 مشغول تحصیل بودند. از میان جامعه 250 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه تفکر خلاق تورنس (فرم ب تصویری)،پرسشنامه جو خانوادگی موس موس و پرسشنامه شخصیت نیو بود. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با آزمونهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد، مولفه های ویژگی های شخصیتی والدین ابعاد خلاقیت فرزندان را پیشبینی می کنند. و بین وبژگی های شخصیتی والدین با مولفه های جو خانوادگی رابطه وجود دارد.

لینک کمکی