فایل word پيش بيني تصوير بدني بر اساس کمال گرايي، خودپنداره و ويژگي هاي شخصيتي زنان متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني تصوير بدني بر اساس کمال گرايي، خودپنداره و ويژگي هاي شخصيتي زنان متاهل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل word پيش بيني تصوير بدني بر اساس کمال گرايي، خودپنداره و ويژگي هاي شخصيتي زنان متاهل بود. دراین پژوهش جامعه آماری کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد واحد تهران شمال می باشند. نمونه و روش نمونه گیرینمونه آماری نیز بدلیل نامشخص بودن تعداد حجم جامعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و تعداد 200نفر از دانشجویان زن متاهل برگزیده شدند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزارهای مورد استفاده در اینپژوهش پرسشنامه روابط چندبعدی خود- بدن ، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نیو و کمال گرایی مثبت و منفی تری -شورت و همکاران (1995) و مقیاس خودپنداره راجرز (1989) می باشد. یافته ها نشان داد که بین کمال گرایی منفی با تصویربدنی زنان متاهل رابطه منفی معنی داری وجود دارد. بین کمال گرایی مثبت با تصویر بدنی زنان متاهل رابطه مثبت معنیداری وجود دارد. بین خودپنداره با تصویر بدنی زنان متاهل رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی روانرنجوری با تصویر بدنی زنان متاهل رابطه منفی معنی داری وجود دارد . بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با تصویر بدنی زنانمتاهل رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی با تصویر بدنی زنان متاهل رابطه مثبت معنیداری مشاهده می شود.بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری با تصویر بدنی زنان متاهل رابطه مثبت معنی داری مشاهده می شود.بین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن با تصویر بدنی زنان متاهل رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.متغیرهای خودپنداره، کمالگرایی مثبت و ویژگی شخصیتی برون گرایی به ترتیب پیش بینی کننده تصویر بدنی زنان متاهل می باشند.

لینک کمکی