فایل word پيش بيني تصوير بدني بر اساس خودپنداره و ويژگي هاي شخصيتي زنان متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني تصوير بدني بر اساس خودپنداره و ويژگي هاي شخصيتي زنان متاهل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل word پيش بيني تصوير بدني بر اساس خودپنداره و ويژگي هاي شخصيتي زنان متاهل بود. در این پژوهشجامعه آماری کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد واحد تهران شمال می باشند. نمونه و روش نمونه گیری نمونه آماری نیزبدلیل نامشخص بودن تعداد حجم جامعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و تعداد 022 نفر ازدانشجویان زن متاهل برگزیده شدند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهشپرسشنامه روابط چندبعدی خود- بدن، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نیو و و همکاران (1995) و مقیاس خودپندارهراجرز (1989) می باشد. یافته ها نشان داد که بین کمال گرایی منفی با تصویر بدنی زنان متاهل رابطه منفی معنی داری وجوددارد. بین خودپنداره با تصویر بدنی زنان متاهل رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری باتصویر بدنی زنان متاهل رابطه منفی معنی داری وجود دارد . بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با تصویر بدنی زنان متاهلرابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی با تصویر بدنی زنان متاهل رابطه مثبت معنی داریمشاهده می شود. بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری با تصویر بدنی زنان متاهل رابطه مثبت معنی داری مشاهده می شود. بینویژگی شخصیتی وجدانی بودن با تصویر بدنی زنان متاهل رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.متغیرهای خودپنداره و ویژگیشخصیتی برون گرایی به ترتیب پیش بینی کننده تصویر بدنی زنان متاهل می باشند.

لینک کمکی