فایل word پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس همدلي دانشجويان متاهل شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس همدلي دانشجويان متاهل شيراز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل word پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس همدلي دانشجويان متاهل شيراز انجام گردید. درپژوهش حاضر که از نوع مطالعات همبستگی بود، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحدشیراز در سال 1395 به تعداد 2500 نفر بود که از این میان 240 نفر به روش نمونه گیری ترکیبی طبقه ای و دردسترس انتخاب شدند و با مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه همدلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برایتجزیه و تحلیل داده ها ی آماری از روش توصیفی و استنباطی شامل میانگین و انحراف معیار و در سطحاستنباطی از آزمون های رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان داد کههر سه مولفه ی همدلی علاوه بر ارتباط مثبت با بهزیستی روانشناختی، توانایی معناداری برای پیش بینیبهزیستی روانشناختی دارند. پیشنهاد می شود از نتایج پژوهش حاضر برای طراحی برنامه های آموزشی و درمانیزوجین در حوزه بهزیستی روانشناختی استفاده گردد.

لینک کمکی