فایل word پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس حمايت اجتماعي دانشجويان متاهل شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس حمايت اجتماعي دانشجويان متاهل شيراز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل word پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس حمايت اجتماعي دانشجويان متاهل شيراز انجامگردید. در پژوهش حاضر که از نوع مطالعات همبستگی بود، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاهآزاد واحد شیراز در سال 1395 به تعداد 2500 نفر بود که از این میان 240 نفر به روش نمونه گیری ترکیبیطبقه ای و در دسترس انتخاب شدند و با مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه حمایت اجتماعیفیلیپس مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها ی آماری از روش توصیفی و استنباطی شاملمیانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون های رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان استفاده شد.نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که هر سه مولفه ی حمایت اجتماعی علاوه بر ارتباط مثبت با بهزیستیروانشناختی، توانایی معناداری برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی داشتند. پیشنهاد می شود از نتایج پژوهشحاضر برای طراحی برنامه های آموزشی و درمانی زوجین در حوزه بهزیستی روانشناختی استفاده گردد.

لینک کمکی