فایل word پيش بيني انگيزش پيشرفت بر اساس سبک هاي هويتي و خود کار آمدي در دانشجويان دانشگاه اردکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني انگيزش پيشرفت بر اساس سبک هاي هويتي و خود کار آمدي در دانشجويان دانشگاه اردکان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر پش بینی انگیزش پیشرفت بر اساس سبک های هویتی و خودکار آمدی است.جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اردکان در سال 96-95 بود.نمونه ی پژوهش شامل 120 دانشجوی دانشگاه اردکان بودجمعآ 103 پرسشنامه از آن ها به دست ما رسیدکه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند . روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون بوده.پژوهش حاضر با روش تصادفی ساده نمونه گیری شده که کلازمودنی های این پژوهش را تشکیل می دهد . ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از : پرسشنامههای انگیزش پیشرفت هرمنس، پرسشنامه ی هویت بنیون آدامز و پرسشنامه ی خودکار آمدی عمومی شرر.در پژوهش حاضر رابطه ای بین تمامی ابعاد سبک هویت با انگیزش پیشرفت مورد برسی قرارگرفت و رابطهخطی بین سبک هویت کسب شده با انگیزش پیشرفت در سطح معنادار بود . به عنوان نتیجه می تواناعلام کرد رابطه ای مثبتی بین سبک ها ی هویت انگیزش پیشرفت است و از طریقه هویت کسب شده میتوان به انگیزش پیشرفت بالا پی برد. پس از مطالعات نتایج تحلیل رگرسیون مشاهده شد که رابطه ی معنا داری بین انگیزش پیشرفت ، هویت و خودکار آمدی در جامعه مورد آزمون به اثبات رسیده است.

لینک کمکی