فایل word پيش بيني الگوي ارتباطي دانشجويان متاهل بر اساس انتظارات زناشويي آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني الگوي ارتباطي دانشجويان متاهل بر اساس انتظارات زناشويي آنان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی پیش بینی الگوی ارتباطی زوجین بر اساس انتظارات زناشویی آنان بود. پژوهشحاضر ازنظر هدف کاربردی و نوع تحقیقات توصیفی به شیوه همبستگی هست. جامعه آماری این پژوهش کلیهدانشجویان متاهل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بودند، که به روش تصادفی در دسترس و بامراجعه به دانشکده ادبیات و علوم انسانی 250 نفر از دانشجویان متاهل انتخاب شدند و پرسشنامه های مربوطهدر اختیار آنها قرارداده شد. به منظور جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه های الگوهای ارتباطیکریستینان و سالاوی (1984) و پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار (1388) استفاده شد. پایایی پرسشنامه هابا استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای هر دو پرسشنامه بالای 0/70 به دست آمد. همینطور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه ها به تاییدمتخصصین مربوطه رسید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون های آماریهمچون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. یافته ها بیانگر آن بود کهانتظارات زناشویی با الگوهای ارتباطی رابطه معنادار داشت همچنین انتظارات زناشویی پیش بین مناسبی برایالگوهای ارتباطی سالم و ناسالم در میان زوجین بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان اظهار داشت کهانتظارات زناشویی بالا به شکل گیری الگوهای ارتباطی ناسالم منجر می شود.

لینک کمکی