فایل word پيش بيني اعتياد به موبايل دانشجويان براساس خودتنظيم گري هيجاني و سلامت عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني اعتياد به موبايل دانشجويان براساس خودتنظيم گري هيجاني و سلامت عمومي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تلفن همراه در فاصله کوتاهی از زمان به یکی از جنبه های بسیار معنی دار زندگی مدرن امروزه تبدیل شده است. ازطرفی نمی توان نقش تنظیم هیجانی را در سازگاری افراد با وقایع استرس زای زندگی نادیده گرفت. همینطور سلامتروانی را که دربرگیراننده حالت بهزیستی کامل جسمی، روانی و اجتماعی می باشند.مواد و روش ها:جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه خوارزمی بودند 100 دانشجو دختر و پسر، به روشنمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی میانگین،انحراف معیار و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند. یافته ها: بین اعتیاد به تلفن همراه رابطه منفی معنادار (-0/229) با خود تنظیم گری هیجانی و نیز سلامت عمومی (0/410-) دارد. با توجه به نحوه نمره گذاری پرسشنامه این ضرایب نشان می دهد هرچه اعتیاد به تلفن همراه افزایش یابد، خودتنظیم گری هیجانی و سلامت عمومی کاهش می یابد. ضرایب در سطح P<0/01 معنادار بودند. نتیجه گیری: تاثیر شگرف وسایل ارتباط جمعی بر همگان قابل مشاهده است. در این میان می توان چنین انتظار داشت که فاکتورهای سلامت افراد نیز تحت شعاع قرار گیرد. در پزوهش صورت گرفته نشان داده شد که میان اعتیاد به تلفن همراه و متغیرهای سلامت عمومی و تنظیم هیجانی رابطه وجود دارد.

لینک کمکی