فایل word پيش بيني اشتياق تحصيلي دانش آموزان بر اساس ادراک از محيط يادگيري کلاس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني اشتياق تحصيلي دانش آموزان بر اساس ادراک از محيط يادگيري کلاس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ادراک از محیط یادگیری کلاس بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان است. این تحقیق ازنوع تحقیقات توصیفی بود که به شیوه همبستگی و پیش بینی انجام، و از نظر نوع هدف، کاربردی می باشد و از روشپیمایشی جهت گردآوری داده ها استفاده گردید . دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهرستان ساری به عنوان جامعه آماریانتخاب و بدین منظور گروهی متشکل از (260) دانش آموز این پایه به صورت خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخابشدند. به منظور بررسی ادراک دانش آموزان از جو کلاس، از پرسشنامه جنتری، گابلوریزا (1991) و برای سنجش و ارزیابیاشتیاق تحصیلی دانش آموزان از پرسشنامه استاندارد پینتریج و همکاران (1991) استفاده شد. روایی ابزارها به صورتصوری و محتوایی و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب برای پرسشنامه ادراک دانش آموزان از جوکلاس (0/91) و برای اشتیاق تحصیلی (0/89) به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی، رگرسیون چندگانه و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد مولفه های ادراک از جو کلاس بالاتر از جامعه است. همچنین مولفه های ادراک دانش آموزان از جو کلاس (59) درصد توانایی پیشبینی اشتیاق تحصیلی را دارند و (41) درصد باقیمانده مربوط به سایر عوامل میباشد. همچنین با توجه به مقادیر به دست آمده از آزمون t، زیرمقیاس علاقه (یکی از زیر مقیاس های ادراک از محیط یادگیری) با =0/59 بر میزان اشتیاق تحصیلی در سطح (1) درصد تاثیر معنادار دارند (p<0.01). بنابراین مسیولان و مدیران اداره آموزش وپرورش و مخصوصا معلمان به عنوان سکاندار تعلیم و تربیت یک جامعه لازم است مولفه های ادراک از محیط یادگیری را در عمل به کار گیرند تا در جهت ارتقای اشتیاق تحصیلی دانش اموزان گام بردارند.

لینک کمکی