فایل word پيش بيني ابعاد خودشيفتگي بر مبناي پرخاشگري در دانشجويان شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني ابعاد خودشيفتگي بر مبناي پرخاشگري در دانشجويان شهر تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین فایل word پيش بيني ابعاد خودشيفتگي بر مبناي پرخاشگري در دانشجويان شهر تهران انجام شد. روشپژوهشی، توصیفی از نوع پیش بینی بود. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های خودشیفتگی و پرخاشگری باس و وارنبود. جامعه آماری پژوهش حاضر 42000 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علومتحقیقات شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 می باشند، که به شیوه نمونه گیری تصادفی حجم نمونه از بین آنها انتخاب شده است. به منظور تعیین حجم نمونه پژوهش حاضر با توجه به مشخص بودن حجم جامعه آماری، از فرمول کوکران سطح اطمینان 95% و خطای d=0/5استفاده شده است . با استفاده از این فرمول با مطالعه پیشینه پژوهش و جمعیت آماری حجم نمونه 386 نفر در دامنه سنی 18 تا 50 سال به شیوه نمونه گیری تصادفی بر آورد گردید. نتایج تحلیل پژوهش حاضر نشان داد ابعاد خودشیفتگی بر اساس پرخاشگری در دانشجویان قابل پیش بینی است.

لینک کمکی