فایل word برنامه راهبردي ارتقاء کيفيت محيط شهري در مناطق حاشيه شهر (مهاباد) با بکارگيري روش تحليل نواحي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه راهبردي ارتقاء کيفيت محيط شهري در مناطق حاشيه شهر (مهاباد) با بکارگيري روش تحليل نواحي اجتماعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر حاشینه نشینی در شهرستان مهابادمی باشد. پژوهش، پیمایشی و از نوعهمبستگی است. جامعه آماری کلیه ساکنین بالای 15 سال منطقه کانی صوفی رشید شهرستان مهاباد می باشند. حجمنمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 50 نفر انتخاب شدند.گردآوری اطلاعات با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSSمتناسب با سطح سنجش در سطح توصیفی ، از آماره های توصیفی و در سطح تحلیل استنباطی، از آزمون t تک نمونه ایاستفاده شده است. نتایج نشان دادکه: بالا رفتن سطح فرهنگ عمومی بر بهبود شرایط زندگی حاشیه نشینان تاثیرمعناداری داشته است. بهبود شرایط بهداشت، درمان، آموزش و افزایش سرمایه گذاری باعث بهبود شرایط زندگی حاشینهنشینان شده است. بهبود شرایط زندگی روستاییان باعث کاهش مهاجرت آنان به شهر شده است. همچنین برنامه ریزی درجهت مسکن حاشینه نشینان به بهبود وضعیت آنان کمک کرده است.

لینک کمکی