فایل word بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس افکار خودکشي بک در نوجوانان دختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس افکار خودکشي بک در نوجوانان دختر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس افکار خودکشی بک (BSSI) شامل همسانی درونی، رواییواگرا و روایی همگرا بود. به همین منظور برای شروع کار، سوالات این مقیاس بدلیل وجود خطاهای ترجمه قبلی، مجددابه فارسی ترجمه شدند. جامعه مورد مطالعه، نوجوانان دختر در محدوده سنی 11 تا 18 سال و ساکن استان تهران بودند،که 171 نفر آنها به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های بی پاسخ، بررسی هاروی 140 نفر انجام شد. از شرکت کنندگان دعوت شد، مقیاس افکار خودکشی بک (BSSI)، مقیاس سلامت روانی مثبت (PMH)، و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) را تکمیل کنند. نتایج نشان داد میزان آلفای کرونباخ جهت اندازه گیری همسانی درونی مقیاس BSSI در حد رضایت بخش مورد تایید است (=0/87). روایی همگرا و واگرا از طریق محاسبه ضرایب همبستگی بررسی شد. ضریب همبستگی پیرسون بین مقیاس BSSI و مقیاس PMH، منفی و معنی دار بود (r=0/77). همچنین بین مقیاس BSSI و مقیاس DASS-21 همبستگی مثبت معنی دار (r=0/64)، وجود داشت. این نتایج، داشتن اعتبار همسانی درونی، روایی همگرا و روایی واگرای مقیاس افکار خودکشی بک BSSI را تاییدمی کنند. بر اساس نتایج این پژوهش، مقیاس افکار خودکشی بک برای سنجش این سازه در نمونه های نوجوانان دخترایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.

لینک کمکی