فایل word بررسي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي نوجوانان سارق شهرستان فارسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي نوجوانان سارق شهرستان فارسان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون وجود دارد. این پدیده نه تنهاباعث ایجاد ضرر و زیان های مادی برای افراد می شود، بلکه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می-زند. با توجه به اینکه ویژگی های شخصیتی– روانی و تعارض های شخصیتی افراد، در نوع رفتار اجتماعی ایشان تاثیرگذاراست پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های شخصیتی سارقان نوجوان در شهرستان فارسان انجام شد. روش تحقیقحاضر توصیفی و از نوع علی –مقایسه ای و جامعه آماری آن شامل کلیه سارقان نوجوان شهرستان فارسان می باشد (کلسارقان نوجوان 110 نفر بودند) که به صورت نمونه گیری در دسترس 105 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردید.ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های تیپ شناسی مایرز بریگز و پرسشنامه دموگرافیک بود. نتایج پژوهش نشان داد بینپاسخگویان برونگرا و درونگرا از لحاظ متغیرهای میزان تحصیلات پاسخگویان، تحصیلات پدر، تعداد فرزندان خانواده، نوعرابطه با والدین و تعداد دفعات سرقت؛ بین پاسخگویان حسی و شمی از لحاظ متغیرهای میزان تحصیلات مادر و تعداددفعات سرقت؛ بین پاسخگویان تفکری و احساسی از لحاظ متغیرهای تحصیلات پدر، وضعیت اشتغال مادر، تعداد فرزندانخانواده، نوع رابطه با والدین و تعداد دفعات سرقت و بین پاسخگویان داوری کننده و ملاحظه کننده از لحاظ متغیرهایوضعیت طلاق والدین، نوع رابطه با والدین و تعداد دفعات سرقت تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیونخطی چندگانه نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت طلاق والدین، وضعیت اقتصادی، تحصیلات پاسخگویان، تحصیلاتمادر و وضعیت اشتغال مادران پاسخگویان 37 درصد از تغییرات متغیر تعداد دفعات سرقت پاسخگویان را تبیین می کنند.

لینک کمکی