فایل word بررسي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 2، با کاربري بالا، پايين و متوسط شبکه هاي مجازي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 2، با کاربري بالا، پايين و متوسط شبکه هاي مجازي اجتماعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 2، با کاربریبالا، پایین و متوسط شبکه های مجازی اجتماعی شهر فارسان بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی –مقایسه ای وجامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 2، شهر فارسان در سال تحصیلی 94-93 می باشد (کلدانش آموزان 1721 نفر، 801 دانش آموز پسر و 920 دانش آموز دختر) که براساس محاسبات جدول مورگان برای جامعهآماری 920، حجم نمونه برابر با 276 نفرکفایت می کند. که به صورت تصادفی منظم، ازبین لیست اسامی دانش آموزانمدارس دخترانه شهر فارسان نمونه مورد نظر انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های تیپ شناسی مایرز بریگز، وپرسشنامه محقق ساخته کاربری شبکه های مجازی اجتماعی بودند. تحلیل یافته ها نشان داد بین ویژگیهای شخصیتی(تفکری، احساسی، داوری کننده و ملاحظه کننده) دختران مقطع متوسطه 2 با کاربری بالا، متوسط و پایین تفاوت معنیداری وجود دارد. بین ویژگیهای شخصیتی (برونگرایی، درونگرایی، حسی و شمی) دختران مقطع متوسطه 2 با کاربریبالا، متوسط و پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان با توجه به ویژگی هایدموگرافیک (سن، معدل، رتبه تولد و ...) تفاوت معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی