فایل word بررسي و مقايسه ميزان کيفيت زندگي در مدرسه در بين دانش آموزان پسر عادي و تيزهوش دوره اول شهرستان يزد در سال تحصيلي 95-94

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و مقايسه ميزان کيفيت زندگي در مدرسه در بين دانش آموزان پسر عادي و تيزهوش دوره اول شهرستان يزد در سال تحصيلي 95-94 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کیفیت زندگی در مدرسه یکی از مقولات جدیدی است که امروزه مورد توجه بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگر ان قرارگرفته است از این رو این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان پسر تیزهوش و عادیدوره اول شهرستان یزد در سال تحصیلی 95-94 انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسرعادی و تیزهوش متوسطهدوره اول شهرستان یزد بود . حجم نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 198 دانش آموز تیزهوش و376 دانش آموز عادی تعیین گردید که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهایپژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی درمدرسه بود که توسط دانش آموزان درمدرسه تکمیل شد. (روایی و پایایی ابزار)در نهایت داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل و تحلیل قرار گرفت.تجزیه و تحلیل داده هابیانگر آن بود که بین کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان پسر تیز هوش و عادی دوره متوسطه اول تفاوت وجود دارد.

لینک کمکی