فایل word بررسي نقش واسطه اي بخشايش در رابطه ي بين هوش اجتماعي و رضايت زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش واسطه اي بخشايش در رابطه ي بين هوش اجتماعي و رضايت زناشويي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای بخشایش در رابطه بین هوش اجتماعی و رضایت زناشویی بوده، پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. گروه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 200 دانشجوی زن و مرد متاهل دانشگاه آزادمرودشت بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از سه ابزار رضایت زناشویی(اینریچ، 1988)، هوش اجتماعی (ترومسو، سیلورا، مارتین یوسن و داهل، 2001) و بخشایش (احتشام زاده، احدی، عنایتی و حیدری، 1389) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شیوه تحلیل مسیر به روش بارون و کنی استفادهشد. به این منظور تحلیل رگرسیون تک متغیره و چندگانه به شیوه همزمان با ورود سلسله مراتبی داده ها مورد استفادهقرار گرفت. یافته های مطالعه ی حاضر نشان داد بخشایش در رابطه بین هوش اجتماعی و رضایت زناشویی نقش واسطه ایسهمی معناداری دارد. این یافته نشان می دهد هوش اجتماعی از طریق بالابردن بخشایش، موجب افزایش رضایت زناشویی می شود.

لینک کمکی