فایل word بررسي نقش نااميدي و نگرش مذهبي در تبيين افسردگي دانشجويان دانشگاه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش نااميدي و نگرش مذهبي در تبيين افسردگي دانشجويان دانشگاه اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی ناامیدی و نگرش مذهبی با افسردگی در دانشجویان انجام شدهاست. روش: نمونه ی پژوهش، شامل 165 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که به روش تصادفی خوشه ای انتخابشدند. پرسشنامه ی افسردگی بک، مقیاس ناامیدی بک و پرسشنامه ی نگرش سنج مذهب، به عنوان ابزار پژوهش، مورداستفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج،نشان داد ناامیدی با افسردگی رابطه ی مثبت و معناداری دارد اما رابطه ی بین نگرش مذهبی و افسردگی، معنادار نبود.نتیجه گیری: براساس یافته های به دست آمده از این پژوهش، ناامیدی می تواند به عنوان یک پیش بینی کننده ی مهمبرای افسردگی محسوب گردد.

لینک کمکی