فایل word بررسي نقش الگوهاي ارتباطي خانواده در پيش بيني خيانت زناشويي زنان شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش الگوهاي ارتباطي خانواده در پيش بيني خيانت زناشويي زنان شهر اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی حاضر فایل word بررسي نقش الگوهاي ارتباطي خانواده در پيش بيني خيانت زناشويي زنان شهر اصفهان صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان آسیب دیده خیانت دیده زناشویی شهر اصفهان بود که سه ماهه دوم سال 1395 مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی مراجعه کرده بودند. روش این پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. بدین منظور تعداد 50 زن آسیب دیده خیانت دیده زناشویی به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنس و سولاوای (1984) و خیانت زناشویی مارک واتلی (2006) بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها به تناسب از روش های تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (روش تحلیل آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان) با نرم افزار آمار SPSS23 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده (مولفه های سازنده متقابل (0/41-)، اجتناب متقابل (0/35) و توقع/کناره گیری (0/36)) با خیانت زناشویی در سطح خطای 0/01 دارای رابطه معنادار است. همچنین نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده (سازنده متقابل، اجتناب متقابل و توقع/ کناره گیری) به شکل معناداری خیانت زناشویی زنان را پیش بینی می کنند (p> 0/001). بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود که در درمان فرایند خیانت زناشویی به الگوهای ارتباطی زوجین توجه کافی صورت پذیرد.

لینک کمکی