فایل word بررسي نقش اشتغال مادر در پيشرفت تحصيلي و پرخاشگري فرزندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش اشتغال مادر در پيشرفت تحصيلي و پرخاشگري فرزندان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش اشتغال مادران در پیشرفت تحصیلی و پرخاشگری فرزندان بود. پژوهش حاضر از نوعپس رویدادی بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر در مقاطع چهارم و پنجم دبستان درسال تحصیلی 93-92 شهرستان شهر بابک بودند. به منظور انجام پژوهش 104 نفر از دانش آموزان (27 دختر با مادران شاغل و 27 دختر با مادران خانه دار و 25 پسر با مادران شاغل و 25 پسر با مادران خانه دار) انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامهپرخاشگری رابطه ای-آشکار بود که دارای اعتبار قابل قبول میباشد. همچنین جهت بررسی پیشرفت تحصیلی از شاخصمیانگین تحصیلی دانشآموزان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین پرخاشگری دختران و پسران مادران شاغل با خانه دارتفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین پرخاشگری پسران و دختران در گروه مادران شاغل تفاوت معناداری وجود ندارد، امابین پرخاشگری پسران و دختران مادران خانه دار تفاوت معناداری وجود دارد و پسران پرخاشگری بیشتری از خود نشان میدهند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد در پرخاشگری آشکار بین پسران و دختران تفاوت وجود دارد و پسران پرخاشگریبیشتری از خود نشان می دهند، رابطه بین پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی معنادار نبود و بین جنسیت و وضعیت اشتغال درپیشرفت تحصیلی دانش اموزان رابطه معناداری مشاهده نشد.

لینک کمکی