فایل word بررسي ميزان انطباق پذيري شغلي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان انطباق پذيري شغلي دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل word بررسي ميزان انطباق پذيري شغلي دانشجويان رشته های علوم انسانی دانشگاه شهرکرد بوده است. به اینمنظور 110 نفر (85 دختر و 25 پسر) از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تحقیق شرکت کردند. ابزار پژوهش مقیاسانطباق پذیری شغلی بوده است. داده ها در دو سطح توصیفی (نمرات t) و آمار استنباطی (آزمون t مستقل) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که 17 درصد دانشجویان انطباق پذیری بالایی در مسیر شغلی خود دارند. 33 درصد بالاتر از حد متوسط و 41/3درصد پایین تر از حد متوسط، 8/3درصد انطباق پذیری کم و 1/8 درصد نیز بدون انطباق می باشند. علاوه بر این نتایج آزمون t مستقل نشان داد که دانشجویان دختر انطباق پذیری بالاتری نسبت به دانشجویان پسر دارند.

لینک کمکی