فایل word بررسي ميزان احساس تنهايي و سبک هاي هويت در دانشجويان معتاد به اينترنت در دانشکده ي فني-مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان احساس تنهايي و سبک هاي هويت در دانشجويان معتاد به اينترنت در دانشکده ي فني-مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

استفاده از فن آوری و تکنولوژی های نوین یکی از جلوه های آشکار دنیای پیش روست. اینترنت نیز به عنوان یکی ازابعاد نوپای این فنآوری های جدید جهان معاصر، نقش به سزایی درتغییر و تحول زندگی افراد جامعه دارد. اینترنت توانستهبا ورود خود به سرعت به یکی ازابزار لازم زندگی تبدیل شود. تا جایی که حذف آن از امور روزمره زندگی امری اجتنابناپذیراست؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان احساس تنهایی، سبکهای هویت و اعتیاد به اینترنت دردانشجویان است. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی - پیمایشی میباشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویاندانشکده ی فنی- مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال تحصیلی 1395-1394 می باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله استفاده شده است. جهت جمع آوری داده ها سه پرسشنامه احساس تنهایی، سبک های هویت و اعتیاد به اینترنت انتخاب شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد میزان احساس تنهایی بالاتر از دو متغیر دیگر است که خود موجب بروز اعتیاد به اینترنت و اختلالات هویتی می شود.

لینک کمکی