فایل word بررسي ميزان آگاهي دانشجويان از چالش ها و تغييرات دنياي مشاغل در قرن 21

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان آگاهي دانشجويان از چالش ها و تغييرات دنياي مشاغل در قرن 21 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه شهرکرد از چالش های شغلی قرن 21 بوده است. به این منظور 92نفر (41 دختر و 51 پسر) از دانشجویان در تحقیق شرکت کردند. ابزار پژوهش مقیاس آگاهی از چالشهای شغلی بوده است. داده هادر دو سطح توصیفی (نمرات t) و آمار استنباطی (آزمون t مستقل) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تنها 17/4 درصد دانشجویان آگاهی بالایی از چالش های شغلی دارند. 31/5 درصد بالاتر از حد متوسط و 33/7 درصد پایین تز از حد متوسط آگاهی داشته، 16/3درصد آگاهی کم و 1/1 درصد نیز اصلا آگاهی نداشته اند. علاوه بر این نتایج آزمون t مستقل نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان از چالش های شغلی بر اساس جنسیت تفاوت معنی داری ندارد.

لینک کمکی