فایل word بررسي مقايسه ميزان صميميت در بين مادران شاغل فرهنگي با مادران شاغل غير فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه ميزان صميميت در بين مادران شاغل فرهنگي با مادران شاغل غير فرهنگي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با عنوان مقایسه ی میزان صمیمیت در بین مادران شاغل فرهنگی با مادران شاغل غیر فرهنگی انجام گرفتهاست. روش انتخابی این نوع پژوهش علی_مقایسه ای از نوع پس رویدادی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه فرهنگیانشهر نیشابور می باشند. نمونه آماری در این پژوهش تعداد 100 نفر (50 نفر از مادران شاغل فرهنگی و 50 نفر از مادران شاغلغیر فرهنگی) بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. در این پژوهش از پرسشنامه ارزشیابی شخصی از صمیمیت درروابط (PAIR) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که ابعاد صمیمیت (عاطفی -اجتماعی -عقلانی -جنسی -تفریحی- معنوی -زیبایی شناختی) در بین مادران شاغل فرهنگی با مادران شاغل غیر فرهنگی تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراینبا توجه به میانگین بدست آمده نمرات صمیمیت عاطفی، اجتماعی -عقلانی -تفریحی -زیبایی شناختی در بین مادران شاغلفرهنگی به ترتیب 10.21، 7.20، 13.55، 8.35، 7.25 از میانگین بدست آمده نمرات صمیمیت عاطفی، اجتماعی- عقلانی -تفریحی -زیبایی شناختی به ترتیب 7.25، 11.27، 6.16، 7.42، 6.80 مادران شاغل غیر فرهنگی بیشتر است. نشان داده شد که مادران شاغل فرهنگی از صمیمیت عاطفی -اجتماعی -عقلانی -تفریحی -زیبایی شناختی) بیشتری نسبت بهخانواده های مادران شاغل غیر فرهنگی دارند.اما میانگین بدست آمده نمرات صمیمیت جنسی در خانواده های غیر شاغلفرهنگی 11.870 از میانگین بدست آمده نمرات صمیمیت جنسی در خانواده های شاغل فرهنگی 9.65 بیشتر است .بینصمیمیت معنویی در مادران شاغل فرهنگی با مادران شاغل غیر فرهنگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. صمیمیت روانشناختی در حقیقت نیاز به ارتباط، مشارکت و تماس با یک انسان دیگر است. این امر با افشای عمیق موضوعات مهم وشخصی مرتبط با خود واقعی و درونی میسر می گردد.

لینک کمکی