فایل word بررسي کيفيت زندگي جنسي زنان مبتلا به ديابت و مقايسه آنها با زنان غيربيمار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کيفيت زندگي جنسي زنان مبتلا به ديابت و مقايسه آنها با زنان غيربيمار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف تعیین کیفیت زندگی جنسی زنان مبتلا به دیابت و مقایسه آنها با زنان غیربیمار شهر اهواز است کهدرسال 94-1395 به بیمارستانهای اهواز مراجعه کردند، انجام شد. بدین منظور ابتدا به روش نمونهگیری در دسترس، هدفمند تعداد 500 زن 21 تا 50 ساله، با میانگین سن 35.5 ساله، 250 نفر بیمار (مبتلا به دیابت) و 250 نفر غیر بیمار،انتخاب گردید و پرسشنامه های شاخص کیفیت زندگی جنسی توسط شرکت کنندگان، تکمیل شد. نتایج آزمون تحلیلواریانس یک راهه نشان داد بین کیفیت زندگی جنسی در زنان دیابتی و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. از آزمونتحلیل واریانس چند متغیری جهت آزمون فرضیه های فرعی، مربوط به کیفیت زندگی جنسی استفاده شد که نتایج نشانداد که بین اعتماد به نفس جنسی، سلامت عاطفی جنسی، روابط جنسی، ارزیابی کیفیت زندگی جنسی در زنان دیابتی و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. سطح معنی داری در این پژوهش =0/5 بود.

لینک کمکی