فایل word بررسي کاهش درد زايمان طبيعي با استفاده از موسيقي درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کاهش درد زايمان طبيعي با استفاده از موسيقي درماني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش درد زایمان طبیعی در زنان باردار شهرستانسنقر کلیایی در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان در شرف زایمان بودند که به طریقنمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب شده و به دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) تقسیم شدند. ابزارپژوهش، پرسشنامه سنجش درد مک گیل (2009) است که توسط تنهایی و همکاران (1391) به فارسی برگرداندهو هنجاریابی شده است. نتایج پژوهش نشان دادکه t به دست آمده (3.22) بزرگتر از t جدول (2.67) می باشد. لذا فرضیه پژوهش در سطح معنی داری 0.01 تاییدمی شود؛ به این معنی که موسیقی درمانی بر کاهش درد زایمانطبیعی زنان باردار تاثیر دارد و این روش باعث کاهش درد زایمان می شود.

لینک کمکی