فایل word بررسي کارکردهاي اجرايي و اثر آن بر اضطراب دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کارکردهاي اجرايي و اثر آن بر اضطراب دانش آموزان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کارکردهای اجرایی با اضطراب در 340 نفر از دانش آموزان در سال 1395صورت پذیرفت. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت، از نوع توصیفی - همبستگی می یاشد.جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، برای نگارش ادبیات تحقیق از بررسی کتابخانه ای و برای جمع آوری دادهها در خصوص سوال های تحقیق از روش میدانی وبا اتسفاده ازپرسشنامه های ا ستاندارد استفاده شده است. ابزار پژوهشی شامل پرسشنامه نقص های کارکرد اجرایی بارکلی (2012) و پرسشنامه افکار اضظراف هارتمن (1984) می باشد. همچنین برای تخمین تعداد نمونه از فرمول کوکران و مورگان استفاده شد. بر اساس تعداد دانش آموزان دوره دوم متوسطه که حدود 200 نفر اعلام شده بود، حجم نمونه 131 نفر انتخاب گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون با رعایت پیش فرض ها و آزمون های معناداری و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده آمار استنباطی بین حوزه کارکردهای اجرایی و نشانه های اضطراب نشان از همبستگی منفی متغیر مولفه خود- مدیریتی، خود- انضباطی، خود- انگیزشی، خود- تنظیمی احساسات و خود- سازمان با مولفه اضطراب است. در واقع هرچه دانش آموزان نمرات بالاتری در مولفه های کارکردهای اجرایی کسب کنند، اضطراب کمتری را تجربه می کنند.

لینک کمکی