فایل word بررسي کارکرد ديدگاه روان پويشي در حوزه خانواده درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کارکرد ديدگاه روان پويشي در حوزه خانواده درماني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف: این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه روانپویشی در حوزه خانواده درمانی انجام شد. روش پژوهش: کیفی از نوعتحلیلی-استنتاجی و با استفاده از روش مروری است. بحث و نتیجه گیری: رویکرد خانواده درمانی روانپویشی به دلیلتاکید بر فرد و روابط ناهشیار او با بقیه اعضای خانواده چون در دوسطح درون روانی و برون روانی کار می کند از بقیهرویکردها متمایز است. ارتباط با اعضای خانواده باعث روابط صمیمی می شود و دردی را در فرد ایجاد می کند که چنین مسالهای باعث به وجود آمدن لایه های دفاعی جهت حفاظت سیستم درون روانی می گردد.

لینک کمکی