فایل word بررسي علل و راهکارهاي پيشگيري از خودکشي: مرور اجمالي مباني نظري و ادبيات پژوهشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي علل و راهکارهاي پيشگيري از خودکشي: مرور اجمالي مباني نظري و ادبيات پژوهشي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

زمینه و هدف پژوهش: خودکشی به عنوان یک معضل بزرگ بهداشت عمومی در کلیه جوامع مطرح است و اینپدیده ریشه در مسایل پیچیده رفتاری، بیولوژیک، اجتماعی و روان شناختی داشته و اطلاعات موجود در این زمینه می-تواند در امر پیشگیری بسیار موثر واقع گردد. هدف این مقاله نگاه اجمالی به نظریه ها و پژوهشهای تجربی مرتبط با عللوقوع خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن بوده است. روش پژوهش: برای انجام این مطالعه از طریق استنادی بهبررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شد. یافتهها: پژوهش ها در سال های اخیردرباره خودکشی افزایش یافته است و پژوهشگران با استفاده از مدل های نظری متفاوتی از جمله دیدگاه های اجتماعی-فرهنگی، روانشناختی به آن پرداخته اند، بسیاری از این تحقیقات اخیر چارچوب های تجربی توسعه داده اند که در آنمحققان نقش علل و عوامل خطر (از قبیل خانواده های از هم گسیخته و ناکارآمد، بیکاری، فراوانی رفتارهای خود آسیبی،تنها زندگی کردن، بیماری های روانی، همجنس گرایی و ترانس سکشوال، بیماری جسمی، تلاش و اقدام های قبلی برایخودکشی، داغدیده بودن و از دست دادن فردی، سوء مصرف مواد، ایده پردازی و افکار خودکشی و طرح و برنامه ریزیبرای آن) و راهکارهای پیشگیری (از قبیل استفاده از خدامات بهداشتی، مسیولیت پذیری خانواده، استخدام و شاغل بودن،حمایت خانوادگی، سبک زندگی سالم، متاهل بودن، سلامت جسمانی، روابط مثبت و حمایت اجتماعی) را در رفتارخودکشی آشکار ساخته اند. نتایج: خودکشی قابل پیشگیری است و برای انجام این کار باید به درک بهتری از علل وعوامل خطر خودکشی با توجه به متغیرهای ژنتیکی، محیطی، روانشناختی و اجتماعی دست یافت و با درنظر گرفتن مواردذکر شده راهکارها و مداخلات خاصی را طراحی و اجرا کرد. پیشگیری از خودکشی بطوری انحصاری یک مسیله بهداشتروانی نیست، این یک موضوع بهداشتی است که باید در بسیاری از سطوح توسط گروه های مختلف کاری باهم و بصورتهماهنگ و همافزایی به آن پرداخته شود.

لینک کمکی