فایل word بررسي علل ناتواني ذهني کودکان و نوجوانان زير 18 سال استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي علل ناتواني ذهني کودکان و نوجوانان زير 18 سال استان کردستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف: ناتوانی ذهنی نقایص شدید در کارکردهای شناختی، مهارتهای اجتماعی و رفتارهای سازشی است. حدود 1تا 2درصد از افراد جامعه به دلایل گوناگونی دچار ناتوانی ذهنی می شوند. پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل دخیل درناتوانی ذهنی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال ساکن استان کردستان پرداخته و سعی در آشکار نمودن عمده ترین عللناتوانی ذهنی در این استان را دارد.روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع توصیفی_مقطعی بوده و با هدف تعیین علل ناتوانی ذهنی در افراد زیر 18 سال استانکردستان به انجام رسید. بدین منظور، با روش نمونه گیری خوشه ای، و با استفاده از جدول مورگان گرجسی نمونه ای بهحجم 320 نفر انتخاب گردید و اطلاعات لازم جمع آوری شد.یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش، مشخص شد که عمده ترین علل ناتوانی ذهنی در استان کردستان به عواملارثی و ژنتیکی، تراتوژن های حین بارداری و ضربات زایمانی مربوط بودند.

لینک کمکی