فایل word بررسي رابطه ي بين گرايش به تفکر انتقادي و پذيرش اجتماعي به واسطه هوش اخلاقي در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ي بين گرايش به تفکر انتقادي و پذيرش اجتماعي به واسطه هوش اخلاقي در دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مولفه های گرایش به تفکر انتقادی و پذیرش اجتماعی به واسطه هوشاخلاقی بود. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرودشت در سال تحصیلی 1395-1394 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 300 دانشجو (183 مونث و 117 مذکر) به عنوان نمونه آماری در پژوهش حاضر شرکت داده شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش اخلاقیپرسشنامه پذیرش اجتماعی و سیاهه گرایش به تفکر انتقادی استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که تمامی مولفه های گرایش به تفکر انتقادی (خلاقیت، بلوغ شناختی و درگیری ذهنی) به طور مثبت و معنی دارهوش اخلاقی و مولفه های خلاقیت و بلوغ شناختی گرایش به تفکر انتقادی به صورت مثبت و معنی دار پذیرش اجتماعی راپیش بینی می کنند و هوش اخلاقی نیز به صورت مثبت و معنی دار پذیرش اجتماعی را پیش بینی می کند. همچنینیافته های تحلیل مسیر نشان داد هوش اخلاقی در رابطه بین مولفه های گرایش به تفکر انتقادی (خلاقیت، بلوغ شناختی) وپذیرش اجتماعی نقش واسطه ای دارد. در ارتباط با این یافته که هوش اخلاقی در رابطه بین مولفه های گرایش به تفکرانتقادی (مولفه های خلاقیت و بلوغ شناختی) و پذیرش اجتماعی نقش واسطه ای دارد، می توان گفت افراد دارای گرایش بهتفکر انتقادی با پرهیز از پیش داوری ها و قضاوت های عجولانه این امکان را فراهم می آورند که با دریافت اطلاعات ودیدگاه های موجود راجع به مسایل مختلف بدون سوگیری و باور نادرست بهترین نتیجه را درک و استنباط کنند. این افرادسعی می کنند که باورها و گمان هایشان درست باشد، به بیان یک قضیه یا وضعیت به طور صادقانه و دقیق توجه داشتهباشند و همچنین در تلاشند حرمت و ارزش اشخاص را حفظ کنند. لذا با توجه به این ویژگی ها، این نوع گرایش فکریباعث افزایش هوش اخلاقی میشود. چرا که هوش اخلاقی اعتقادات و ارزشهای افراد در تصمیماتشان را توصیف می کند وبه عنوان چارچوب قوی و قابل دفاع برای فعالیت انسان محسوب می شود.

لینک کمکی