فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي، کمال گرايي و خودپنداره با نارضايتي از تصوير بدني دختران دبيرستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي، کمال گرايي و خودپنداره با نارضايتي از تصوير بدني دختران دبيرستاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر رابطه ویژگی های شخصیتی، کمال گرایی و خودپندداره با نارضایتی از تصویر بدنی دختراندبیرستانی شهر نیشابور است که یعداد آنها 4416 نفر بود. در این پژوهش جامعه آماری دانش آموزان دختر مقطعمتوسطه دوم شهر نیشابور می باشند. نمونه ای پژوهش مشتمل بر 350 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم کهبرای انتخاب آنها از روش نمونه گیری خوشه ای بر حسب جدول مورگان استفاده شده است. روش این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه روابط چندبعدی خود- بدن، پرسشنامه پنچ عاملیشخصیت نیو و کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران (1995) و مقیاس خودپنداره راجرز (1989) می باشد.یافته ها نشان داد که بی کمال گرایی منفی با نارضایتی از تصویر بدنی دختران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بینکمال گرایی مثبت با نارضایتی از تصویر بدنی دختران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بین خودپنداره با نارضایتی ازتصویر بدنی دختران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با نارضایتی از تصویر بدنیدختران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با نارضایتی از تصویر بدنی دختران رابطهمنفی و معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی با نارضایتی از تصویر بدنی دختران رابطه منفی و معنیداری مشاهده می شود. بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری با نارضایتی از تصویر بدنی دختران رابطه منفی و معنی داریمشاهده می شود. بین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن با نارضایتی از تصویر بدنی دختران رابطه منفی و معنی داری وجوددارد. متغیرهای کمال گرایی منفی، خودپنداره و ویژگی روان رنجوری به یرتیب پیش بینی کننده نارضایتی از تصویر بدنیدختران هستند.

لینک کمکی