فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي والدين با سازگاري اجتماعي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي والدين با سازگاري اجتماعي دانش آموزان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف تحقیق شناسایی رابطه ویژگی های شخصیتی والدین با سازگاری اجتماعی دانش آموزان می باشد. روش پژوهشحاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر آق قلا که21000 نفر می باشند. نمونه گیری به روش دردسترس و تعداد نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 379 نفر است کهپرسشنامه 60 سوالی NEO-FFI برای ویژگی های شخصیتی و مقیاس سازگاری اجتماعی (شخصیت) کالیفرنیا را تکمیل کردند. تحلیل نتایج نشان داد روان رنجوری با سازگاری اجتماعی رابطه منفی دارد.

لینک کمکی