فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي حل تعارض با نگرش به روابط فرازناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي حل تعارض با نگرش به روابط فرازناشويي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های حل تعارض با نگرش به روابطفرازناشویی انجام شد. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری آنشامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور گرمسار می باشد که در سال 1395 در این دانشگاه تحصیلمی کردند. نمونه این پژوهش شامل 300 دانشجوی متاهل بود که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض رحیم، پرسشنامه پنجعاملی شخصیت نیو و پرسشنامه نگرش به خیانت زناشویی مارک واتلی استفاده گردید. داده ها با نرم افزارو با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار SPSS.21 و با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، بین ویژگی شخصیتی روان آزرده خویی و نگرش به روابط فرازناشویی رابطه مثبتمعنی داری وجود دارد؛ درحالیکه بین وجدانی بودن و نگرش به روابط فرا زناشویی رابطه منفی معنی داریوجود دارد و ویژگی های روان آزرده خویی و وجدانی بودن توان پیشبینی نگرش به روابط فرازناشویی رادارند. اما بین نگرش به روابط فرازناشویی و ویژگی های برونگرایی، مقبولیت و گشودگی رابطه معناداریمشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد، بین سبک حل تعارض یکپارچه و نگرش به روابط فرازناشویی رابطهمنفی معنی داری وجود دارد؛ درحالیکه بین سبک های مسلط و اجتنابی با نگرش به روابط فرازناشوییرابطه مثبت معنی داری وجود دارد و سبک های حل تعارض یکپارچه و مسلط توان پیشبینی نگرش بهروابط فرازناشویی را دارند. اما بین نگرش به روابط فرازناشویی و سبک های ملزم و مصالحه رابطه معناداریمشاهده نشد.

لینک کمکی