فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيت با سرزندگي تحصيلي در دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيت با سرزندگي تحصيلي در دانش آموزان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيت با سرزندگي تحصيلي در دانش آموزاندبیرستانهای دوره دوم دخترانه منطقه 4 تهران انجام پذیرفت. روش مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شاملکلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود که ازبین آنها 200 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامهشخصیتی نیو (1992)، پرسشنامه خلاقیت تورنس (1992) و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده(1391) بود. داده ها به وسیله آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین روان رنجورخویی و سرزندگی تحصیلی رابطه منفی معنادار وجود دارد و بین خلاقیت برونگرایی، باز بودن، توافق و وجدانی بودن با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که روان رنجور خویی، برون گرایی، وجدانی بودن و خلاقیت سرزندگی تحصیلی را پیش بینی می کند (p> 0/01).

لینک کمکی