فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با سبک مقابله اي مسيله مدار دردانش آموزان دختر پايه اول متوسطه شهرستان خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با سبک مقابله اي مسيله مدار دردانش آموزان دختر پايه اول متوسطه شهرستان خرم آباد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری، برونگرایی، باز بودن به تجربه، وجدانی بودن) باسبک مقابله ای مسیله مدار در دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر خرم آباد بود. روش پژوهش از نوع همبستگیبوده وجامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر خرم آباد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. 204 دانش آموز پایه اول متوسطه به روش خوشه ای اتنخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های اندلرو پارکر که سه سبک مقابله ای تکلیف مدار، هیجان مدار و اجتناب مدار را ارزیابی می کند. و همچنین به منظور بررسی ویژگی های شخصیتی از فرم کوتاه نیو استفاده شد، این آزمون ویژگی های شخصیتی از جمله: روان رنجور خوی (A)، برونگرایی (E)، بازبودن به تجربه (O)، توافق (A)، وجدانی بودن (C) را مورد سنجش قرار می دهد. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه همزمان تحلیل شدند. یافته های این پژوهش نشان داد: بین سه ویژگی شخصیت (برون گرایی، مقبولیت و مسیولیت پذیری) با سبک های مقابله ای مساله مدار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ویژگی های شخصیتی، سبک های مقابله ای مساله مدار را پیش بینی می کند.

لینک کمکی