فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيت و سبک هاي دلبستگي با ناگويي هيجاني زنان مطلقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيت و سبک هاي دلبستگي با ناگويي هيجاني زنان مطلقه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و سبک های دلبستگی با ناگویی هیجانی زنانمطلقه انجام شد. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری داده ها از نوع رابطهای و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مطلقه تحت پوشش اداره بهزیستی شهر تهراندر سال 1395 می باشد. از این جمعیت، تعداد 300 نفر به صورت داوطلب شرکت کردند. جهت گرداوریاطلاعات از مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAI) ، مقیاس ناگویی هیجانی تورن (TAS-20) و پرسشنامهشخصیتی (NEO-FFI) استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش ها و شاخص های آماری شامل میانگین،انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد، بینسبک دلبستگی ایمن و ناگویی هیجانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ در حالیکه بین سبک دلبستگیاجتنابی و ناگویی هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین سبک دلبستگی دوسوگرا و ناگوییهیجانی رابطه معناداری مشاهده نشد. سبک دلبستگی اجتنابی به طور مثبت و معناداری ناگویی هیجانیرا پیش بینی کردند و سبک دلبستگی ایمن به طور منفی و معناداری ناگویی هیجانی را پیش بینی نمودند.همچنین نتایج نشان داد، بین ویژگی نوروز گرایی و ناگویی هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛در حالیکه بین ویژگی برون گرایی و ناگویی هیجانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بین ناگوییهیجانی و تجربه سازی، همسازی و وظیفه شناسی رابطه معناداری مشاهده نشد. متغیر نوروزگرایی بهطور مثبت و معناداری ناگویی هیجانی را پیش بینی کردند در حالیکه متغیر برون گرایی به طور منفی ومعناداری ناگویی هیجانی را پیش بینی کردند.

لینک کمکی