فایل word بررسي رابطه ميان مولفه هاي ابعاد عشق ورزي با رضايت زناشويي دانشجويان متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ميان مولفه هاي ابعاد عشق ورزي با رضايت زناشويي دانشجويان متاهل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطهی مولفه های ابعاد عشق ورزی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل است.این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل زن و مرد دانشگاهآزاد واحد تهران شمال به تعداد 6784 نفرکه در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 در مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند، می باشد که 363 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.آزمودنی ها پرسشنامه های مثلث عشق استرنبرگ و رضایت زناشویی انریچ را تکمیل نمودند. نتایج به دست آمده نشان داد کهبین ابعاد سه گانه عشق ورزی با رضایت زناشویی در سطح اطمینان (P<0/01) رابطه معنادار مثبت وجود دارد و در تحلیلرگرسیون گام به گام این ابعاد سه گانه، شور و اشتیاق (هوس) و صمیمیت به ترتیب رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند امامولفه تعهد به طور مستقل نتوانست پیشبینی کنندهی مناسبی برای رضایت رناشویی باشد. که این امر می تواند ناشی ازتفاوت های فرهنگی و اجتماعی مربوط به خانواده و عشق باشد. و در این راستا به نظر می رسد ارایه آموزش هایی به زوجین درابتدای زندگی بتواند در طول زندگی آنان رضایت مندی را به همراه داشته باشد.

لینک کمکی