فایل word بررسي رابطه ميان کيفيت خواب و سلامت عمومي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ميان کيفيت خواب و سلامت عمومي دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطهی بین کیفیت خواب با سلامت عمومی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد تهران شمالاست. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاهآزاد واحد تهران شمال که در نیم سال دوم سال تحصیلی 94-95 در مقطع کار شناسی و کارشناسی ارشد مشغول بهتحصیل بودند می باشد که تعداد آن ها 18200 نفر بود . از این تعداد 376 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسش نامه های کیفیت خواب پیترزبورگ (PSQI) و پرسش نامه 28 سوالی سلامت روان (GHQ) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده از دو بخش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون گام به گام) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین کیفیت خواب با سلامت عمومی دانشجویان درسطح اطمینان (P> 0/01) رابطه معنادار مثبت وجود دارد.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که کیفیت خواب می تواند سلامت عمومی دانشجویان را پیش بینی کند. بر این اساس، برگزاری کارگاه هایی جهت افزایش ارتقای سلامت روحی و روانی دانشجویان می تواند این افراد را در تمامی فعالیت هایشان موفق نماید.

لینک کمکی