فایل word بررسي رابطه مهارت هاي زندگي و ميزان شيوع اختلالات روانشناختي در زنان خانه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه مهارت هاي زندگي و ميزان شيوع اختلالات روانشناختي در زنان خانه دار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی مهارت های زندگی و میزان شیوع اختلالات روانشناختی در زنان خانه داربود. در این مطالعه جامعه هدف زنان خانه دار بود که از بین جامعه آماری زنان خانه دار 1960 بود کهبا استفاده از جدول مورگان 322 نمونه انتخاب و پرسشنامه بین افراد توزیع گردید. این تحقیقهمبستگی می باشد. و از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. برای سنجش متغیر های موردمطالعه از پرسشنامه مهارت های زندگی شامل 20 سوال و سه خرده مقیاس (تصمیم گیری،حل مسیلهو تفکر خلاق) بود استفاده شد. و برای اختلالات روانشناختی از پرسشنامه SCL-25 استفاده شد، این پرسشنامه فرم کوتاه SCL-90 بوده و توسط نجاریان و داوودی (2001) بر اساس فرم اصلی و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده است که دارای هفت مولفه (شکایت جسمانی، وسواس، حساسیت بین فردی، افسردگی،اضطراب،هراس، روانگسسته گرایی) بود. با استفاده از روش همبستگی پیرسون داده ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان داد که متغیر مهارت های زندگی با نشانههای روانشناختی SCL-90 رابطه منفی و معنادار 0/26- دارد. در واقع وجود مهارتهای زندگی به نوعی یک عامل محافظتی در برابر نشانگان و علایم روانشناختی می شود.

لینک کمکی